Cover BH Liberty

Thông báo mất ấn chỉ (Tháng 5/2024)

Đăng ngày
Thứ Ba, 04/06/2024 - 16:54

Kính gửi: Quý Khách hàng

 

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty xin thông báo về việc mất các ấn chỉ là các giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới theo các số seri như sau:

  • Loại ấn chỉ: Giấy Chứng nhận Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô
  • Ký hiệu: UW-YAB-F-002-02-V
  • Số lượng 5 ấn chỉ
  • Số seri: 6085891, 6085892, 6085893, 6085894, 6085895

Các ấn chỉ bị mất nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng và không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty do không được phát hành theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, và Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến các số ấn chỉ này.

 

Trân Trọng.

 

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty