Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Những điều bạn nên biết khi lướt trang web của chúng tôi

CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Trang thông tin điện tử này (www.libertyinsurance.com.vn) do Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty (“Liberty”) hoàn toàn sở hữu và điều hành.
 • Việc sử dụng trang thông tin điện tử này phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể sau: (A) các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây và (B) mọi điều khoản và điều kiện bổ sung cụ thể tùy từng thời điểm để điều chỉnh việc sử dụng, và truy cập vào, một số mục của trang thông tin điện tử này (và các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng được đăng tải trên trang thông tin điện tử này) (the "Điều Khoản và Điều Kiện").
 • Khi sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện, và sự đồng ý của bạn cùng với các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ cấu thành một hợp đồng có giá trị ràng buộc về pháp lý giữa bạn và Liberty. Vì thế, bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện của trang thông tin điện tử này.

 

CÁC HẠN CHẾ VỀ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU
 

 • Trừ khi được Liberty đồng ý bằng văn bản một cách khác đi, bạn sẽ không sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và/hoặc tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử này.
 • Bạn có thể tải xuống các thông tin và/hoặc tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này để bạn sử dụng, nhưng luôn luôn với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền và/hoặc các quyền khác của Liberty gắn với các thông tin và/hoặc tài liệu đó.
 • Bạn không được phát tán, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của trang thông tin điện tử này, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và/hoặc các đoạn phim, cho các mục đích kinh doanh và/hoặc công cộng, khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Liberty.

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 • Trang thông tin điện tử này hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, Liberty bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Liberty sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không thể sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Liberty không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại và/hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

 

TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG
 

 • Bạn sẽ đăng ký và được cung cấp một Tên Truy Cập Tài Khoản để có thể mua bảo hiểm trên trang thông tin điện tử này. Bạn sẽ giữ bí mật Tên Truy Cập Tài Khoản này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tên Truy Cập Tài Khoản này của bạn sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai.
 • Liberty sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tên Truy Cập Tài Khoản bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải lập tức thông báo cho Liberty bất cứ trường hợp nào mà Tên Truy Cập Tài Khoản của bạn bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật Tên Truy Cập Tài Khoản và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tên Truy Cập Tài Khoản và mật khẩu của bạn.

 
BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU
 

 • Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang thông tin điện tử này là tài sản của Liberty và các đối tác khác (nếu có).
 • Không có điều gì trên trang thông tin điện tử này có thể được hiểu là, dù là ngầm định hay cách khác, cho phép sử dụng hoặc bất cứ quyền sử dụng nào liên quan đến bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang thông tin điện tử này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Liberty hoặc bên thứ ba sở hữa các nhãn hiệu hoặc tên thương mại đặt trên trang thông tin điện tử này.
 • Bạn hoàn toàn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang thông tin điện tử này hoặc bất cứ nội dung nào khác có trên trang thông tin điện tử này, trừ các trường hợp được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện.
 • Các hình ảnh đặt trên trang thông tin điện tử này là tài sản của Liberty hoặc được Liberty sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu.
 • Trừ khi được cho phép cụ thể, bạn không được sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang thông tin điện tử này, bạn cũng không được ủy quyền cho bất cứ người nào sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang thông tin điện tử này. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm luật tác quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và luật xuất bản, và các quy định về thông tin khác.

 

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
 

 • Xin đọc kỹ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN INTERNET của chúng tôi. Chính sách này giải thích rõ những thông tin nào Liberty có thể thu thập từ bạn trên trang thông tin điện tử của chúng tôi và cách thức chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập bất cứ thông tin xác định danh tính cá nhân nào trên trang thông tin điện tử của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi.

 

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHÁC
 

 • Trang thông tin điện tử này liên kết đến các trang thông tin điện tử khác không do Liberty quản lý hoặc điều khiển. Liberty sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang thông tin điện tử đó.
 • Việc liên kết đến bất cứ trang thông tin điện tử nào như thế không có nghĩa là Liberty đã chấp thuận hoặc tán thành đối với các trang thông tin điện tử đó, hoặc với nội dung của các trang thông tin điện tử đó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ trên các trang thông tin điện tử đó.

 

AN NINH CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 

 • Bạn sẽ không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của trang thông tin điện tử này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành vi dưới đây:
  • Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập.
  • Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được Liberty cho phép bằng văn bản.
  • Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên trang thông tin điện tử, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên trang thông tin điện tử; và/hoặc.
  • Thay đổi thông tin của phần tiêu đề (header) của bộ giao thức điều khiển truyền vận (TCP/IP) hoặc bất cứ phần thông tin nào của phần tiêu đề (header) trong bất cứ thư điện tử hay nhóm thông tin được đăng tải.
 • Bạn không sử dụng trang thông tin điện tử này cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin được đưa lên trang thông tin điện tử này là đầy đủ, chính xác, có thật, phù hợp và nhất quán với các tài liệu chứa đựng các thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong quy trình xử lý hoặc các thông tin điện tử được đưa lên bị loại bỏ. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí phát sinh do việc đưa thông tin giả mạo hoặc sai.
 • Bạn sẽ không tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại trang thông tin điện tử này bằng bất cứ hình thức hay phương tiện nào như các công cụ tấn công, virút và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến bạn phải chịu sự truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
 

 • Mặc dù Liberty thực hiện mọi sự cẩn trọng khi cung cấp dịch vụ tại trang thông tin điện tử, Liberty không cam kết rằng trang thông tin điện tử này sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có vi-rút, worms, Trojan horses hoặc các mã độc hại khác.
 • Liberty không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập vào, sử dụng, hoặc xem lướt qua trang thông tin điện tử này hoặc việc bạn tải xuống bất cứ tài liệu, dữ liệu, các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các đoạn video, hoặc các tập tin âm thanh nào từ trang thông tin điện tử này hoặc phát sinh liên quan đến việc chậm thực hiện, lỗi, thiếu sót, bị gián đoạn, lỗi, vi-rút máy tính, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dữ liệu, hoặc lỗi hệ thống hoặc đường truyền.
 • Liberty cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với (i) bất cứ tổn thất nào hoặc không có khả năng lấy lại các dữ liệu hoặc thông tin vì bất cứ lý do gì và bao gồm việc không chuyển được, việc sử dụng không đúng mục đích hoặc việc chuyển sai do kết quả của bất cứ sự gián đoạn, ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này; (ii) bất cứ sự sai sót của các thông tin hoặc nguồn tài nguyên có sẵn, nhận được hoặc được chuyển thông qua trang thông tin điện tử; (iii) bất cứ trục trặc, khuyết điểm hoặc sai sót của trang thông tin điện tử này; và (iv) bất cứ sự chậm trễ hoặc không có khả năng trong việc cung cấp dịch vụ của Liberty tại trang thông tin điện tử này theo các Điều Khoản và Điệu Kiện do bất cứ khuyết điểm hoặc hỏng hóc về điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất cứ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Liberty.

 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
 

 • Trong bất cứ trường hợp nào, Liberty cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc có liên quan hoặc có thể quy cho:
  • Bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ này, hoặc tin cậy vào những thông tin trên trang thông tin điện tử này.
  • Bất cứ sự hỏng hóc, sai sót, bỏ sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền dữ liệu; và/hoặc.
  • Bất cứ vi-rút máy tính hoặc hoặc các mã độc hại, hoặc các đoạn mã, chương trình hay một lệnh riêng lẻ bằng ngôn ngữ lập trình mà kết quả là một chuỗi lệnh bằng ngôn ngữ máy tính (macro) mang tính chất làm hỏng hoặc phá hủy khác có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của bạn.

 

BỒI THƯỜNG
 

 • Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, bạn đồng ý bồi thường cho Liberty, giữ cho Liberty khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ Liberty khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc dịch vụ tại trang thông tin điện tử này, hoặc do việc bạn vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện.

 

CHẤM DỨT
 

 • Liberty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của Liberty, chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào, có hoặc không có lý do hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang thông tin điện tử này của bạn mà không cần báo trước và không cần lý do. Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, bạn được coi là từ bỏ quyền được Liberty thông báo về việc chấm dứt này, nếu có.
 • Liberty không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hoặc chí phí phát sinh theo bất cứ cách thức nào, từ hoặc do việc chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này.


SỬA ĐỔI

 • Liberty có thể thay đổi và thay thế nội dung các Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc quy định thêm các điều kiện và điều khoản mới vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho bạn. Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc chấp thuận bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào với các Điều Khoản và Điều Kiện, nếu có.
 • Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên trang thông tin điện tử này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử sau thời gian đó, bạn được xem là đã chấp nhận các thay đổi.

 

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ CƠ QUAN XỬ LÝ TRANH CHẤP
 

 • Sự thỏa thuận giữa bạn và Liberty trong các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
 • Trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và Liberty phát sinh từ hoặc có liên quan đến sự thỏa thuận này (“Tranh Chấp”), mỗi Bên nỗ lực tối đa để thảo luận các vấn đề với mục đích giải quyết Tranh Chấp thông qua biện pháp hòa giải.
 • Nếu Tranh Chấp không được giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Tranh Chấp phát sinh, Tranh Chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam) (“VIAC”) bởi một (01) trọng tài viên theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra Tranh Chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng là tiếng Việt.