privacy policy

Chính sách riêng tư

Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của bạn luôn được quan tâm

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN INTERNET

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (“Công Ty”), chúng tôi tận tâm để “Mang Đến Một Cuộc Sống An Toàn Và Đảm Bảo Hơn Cho Mọi Người”, cam kết này của chúng tôi cũng được thể hiện qua việc “bảo đảm” quyền riêng tư của bạn trên trang thông tin điện tử này. Xin đọc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet dưới đây vì chính sách này giải thích rõ cách thức mà Công Ty chúng tôi nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn và bảo đảm an toàn cho các thông tin của bạn thông qua các chính sách trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet áp dụng cho việc truy cập của bạn vào trang thông tin điện tử của chúng tôi tại https://www.libertyinsurance.com.vn/.

 

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công Ty hiểu rõ các trách nhiệm của mình liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và/hoặc truyền tải Thông Tin Cá Nhân theo các quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam (“Pháp Luật Việt Nam”).

Cho mục đích của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này, "Thông Tin Cá Nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào:

 1. liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân còn sống và có thể định danh;
 2. có thể được sử dụng để trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính, nhân thân của cá nhân đó;
 3. khi được sử dụng trên thực tế sẽ chắc chắn sẽ xác định được danh tính, nhân thân của cá nhân đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; và
 4. tồn tại dưới định dạng mà việc tiếp cận hoặc xử lý thông tin đó có thể thực hiện được trên thực tế.

 

A. MỤC ĐÍCH

Thông Tin Cá Nhân của các khách hàng (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các chủ hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng) (“Khách Hàng”) được thu thập hoặc lưu giữ bởi Công Ty có thể được sử dụng, lưu giữ, xử lý, truyền tải, tiết lộ hoặc chia sẻ cho các mục đích mang tính nghĩa vụ sau đây (“Mục Đích”):

 1. Xử lý và xác định các yêu cầu bảo hiểm, yêu cầu bồi thường bảo hiểm và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm;
 2. Xử lý các yêu cầu cho việc thanh toán hoặc cho việc cho phép khấu trừ tiền trực tiếp, nếu áp dụng trong từng trường hợp cụ thể;
 3. Quản lý, điều tra và phân tích bất kỳ yêu cầu bồi thường, hành động và/hoặc vụ kiện nào chống lại các Khách Hàng, và thực hiện các quyền của Công Ty như được quy định một cách cụ thể hơn trong bản quy tắc bảo hiểm có liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, quyền nhận thế quyền;
 4. Xây dựng các số liệu thống kê hoặc sử dụng cho các mục đích kế toán;
 5. Đáp ứng các yêu cầu về tiết lộ thông tin theo quy định của Pháp Luật Việt Nam hoặc của bất kỳ pháp luật, luật, quy định hoặc hướng dẫn nào của nước ngoài có tính ràng buộc đối với Công Ty, công ty mẹ và các công ty liên kết của Công Ty (“Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual”)
 6. Tuân thủ các yêu cầu hoặc mệnh lệnh mang tính pháp lý của Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, các kiểm toán viên, các cơ quan Chính phủ và các tổ chức trực thuộc Chính phủ có ràng buộc đối với Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual;
 7. Thực hiện việc kiểm tra đối chiếu các thông tin về y tế hoặc sức khỏe cho các sản phẩm bảo hiểm có liên quan, nếu áp dụng trong từng trường hợp cụ thể; 
 8. Cho việc quản lý môi trường công nghệ thông tin và hoạt động kinh doanh;
 9. Đảm bảo an ninh của môi trường công nghệ thông tin của Công Ty;
 10. Phát hiện và điều tra hành vi trái pháp luật, bao gồm hành vi trục lợi bảo hiểm, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố;
 11. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ về quản lý hành chính và các nghĩa vụ về quản trị tốt khác, bao gồm việc phúc đáp lại các yêu cầu của công chúng và các cơ quan trực thuộc Chính phủ (bao gồm công chúng và những cơ quan không thuộc quốc gia nơi Khách Hàng cư trú);
 12. Giám sát và đánh giá sự tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn của Công Ty và của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual,
 13. Thực hiện các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, ví dụ như thực hiện các cuộc khảo sát về bảo hiểm, nghiên cứu và phân tích số liệu, bao gồm phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng của Công Ty và dữ liệu của các cá nhân khác mà Thông Tin Cá Nhân của những người đó được Công Ty phân tích để đánh giá về hành vi, các sở thích và những điều mà người đó quan tâm, phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ của Công Ty, xác định các xu hướng sử dụng, hiểu rõ các mối quan tâm của những người dùng của Công Ty, lập kế hoạch và thực thi các giao dịch kinh doanh (bao gồm việc liên doanh và việc khai thác bảo hiểm) và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác,
 14. Tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ về quản lý hành chính tại Việt Nam hoặc nước ngoài, nếu áp dụng trong từng trường hợp cụ thể;
 15. Xác lập, thực thi hoặc bảo vệ những quyền pháp lý của bất kỳ thành viên nào thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual;
 16. Cung cấp cho các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ quản lý;
 17. Hoạt động tiếp thị trực tiếp các dịch vụ, sản phẩm của Công Ty cho Khách Hàng thông qua gọi điện thoại, nhắn tin vào số điện thoại của Khách Hàng hoặc các phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác;
 18. Hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ đã được Công Ty cho phép trong việc cung cấp các dịch vụ cho Công Ty và/hoặc Khách Hàng vì những Mục Đích nói trên;
 19. Cho các mục đích khác có liên quan trực tiếp đến bất kỳ mục đích nào nói trên; và
 20. Bất kỳ mục đích nào khác mà Công Ty sẽ thông báo cho Khách Hàng tại thời điểm Công Ty xin sự chấp thuận của Khách Hàng cho việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân vì mục đích đó.

Bạn vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp các Thông Tin Cá Nhân của mình cho Công Ty, Công Ty sẽ có khả năng không thể phát hành hợp đồng bảo hiểm, xử lý các yêu cầu bồi thường hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm cho bạn hoặc xử lý các yêu cầu của bạn.

Bạn vui lòng đảm bảo rằng bạn cung cấp cho Công Ty những Thông Tin Cá Nhân hoàn chỉnh và chính xác và luôn cập nhật cho Công Ty bất kỳ sự thay đổi nào đối với Thông Tin Cá Nhân của mình. Bạn vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp cho Công Ty những Thông Tin Cá Nhân hoàn chỉnh và chính xác và khi Công Ty yêu cầu, việc đó có thể gây ra những hậu quả bất lợi cho bạn.

 

B. HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Một số Thông Tin Cá Nhân được thu thập và lưu giữ bởi Công Ty, cụ thể là họ tên và thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và địa chỉ thư gửi qua bưu điện, có thể được Công Ty sử dụng và/hoặc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual để xây dựng các tài liệu tiếp thị và thực hiện các hoạt động tiếp thị trực tiếp (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, hoạt động quảng bá, tiếp thị và chào bán của Công Ty hoặc của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual hoặc cho sản phẩm bảo hiểm có liên kết thương hiệu bằng các phương tiện điện tử hoặc gọi điện thoại hoặc nhắn tin vào số điện thoại của Khách Hàng hoặc các phương tiện khác) có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm của Công Ty, Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual và/hoặc của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác.

Công Ty sẽ sử dụng các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho mục đích tiếp thị nêu tại Mục B này.

 

C. TRUYỀN TẢI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ được giữ bí mật và có thể được lưu giữ trong nước, trong khu vực hoặc trên thế giới, cho dù tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật có liên quan, Công Ty có thể phải tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các bên thứ ba, cho dù bên thứ ba đó ở Việt Nam hay ở nước ngoài, vì một hoặc những Mục Đích nói trên. Các Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được cung cấp cho:

 1. Công ty khác thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual và bất kỳ các công ty nào khác đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo hiểm và tái bảo hiểm, hoặc một đơn vị trung gian có thể tiếp cận và sử dụng các Thông Tin Cá Nhân có liên quan đến việc thực hiện hoạt động kinh doanh của Công Ty khi thích hợp để đáp ứng một hoặc những Mục Đích nói trên.
 2. Bất kỳ công ty nào thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual với vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ, ví dụ như kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư và các nhà tư vấn chuyên môn khác; đơn vị cung cấp dịch vụ tổng đài; đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị các hệ thống công nghệ thông tin, hỗ trợ và an ninh về công nghệ thông tin; đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đơn vị cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phân tích số liệu; nhà điều tra về bồi thường và giám định viên; và các bên thứ ba chuyên cung cấp các dịch vụ tương tự hỗ trợ Công Ty trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh;
 3. Những bên thứ ba không thuộc Công Ty chuyên cung cấp các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các đại lý, nhà thầu, ngân hàng, nhà tư vấn pháp lý, điều tra viên, giám định viên, nhà tư vấn về y tế và phục hồi, công ty cung cấp dịch vụ cấp cứu, nhóm bác sĩ y tế, nhà tư vấn về y tế, đơn vị thực hiện khảo sát, chuyên gia, thợ sửa chữa, kế toán viên và đơn vị xử lý dữ liệu hoặc bên thứ ba chuyên cung cấp các dịch vụ quản trị, thông tin liên lạc, máy vi tính, thanh toán, ngân hàng hoặc các dịch vụ khác cho Công Ty liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty;
 4. Bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp tái cấu trúc, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển giao, chuyển nhượng hoặc hình thức xử lý khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần của Công Ty (bao gồm liên quan đến bất kỳ sự phá sản hoặc các thủ tục tố tụng tương tự); cho các công ty tái bảo hiểm;
 5. Bất kỳ cá nhân và/hoặc tổ chức nào mà Công Ty có nghĩa vụ tiết lộ thông tin theo quy định của bất kỳ luật nào ràng buộc Công Ty hoặc bất kỳ công ty nào thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual nhằm đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ quy định, luật hoặc hướng dẫn nào mà Công Ty hoặc bất kỳ công ty nào thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual phải tuân thủ được ban hành bởi các cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý hành chính và các cơ quan khác;
 6. Bất kỳ cá nhân và/hoặc tổ chức nào theo bất kỳ mệnh lệnh nào của một tòa án có thẩm quyền;
 7. Bất kỳ bên nhận chuyển giao thực tế hoặc dự kiến của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual hoặc bên nhận chuyển nhượng các quyền của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual liên quan đến các chủ hợp đồng bảo hiểm;
 8. Trung tâm dữ liệu của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual, hoặc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual tại Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ có thể là đơn vị chủ quản  các máy chủ chứa cơ sở dữ liệu có liên quan đó hoặc có thể tận dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ máy chủ chứa cơ sở dữ liệu, mà bên thứ ba đó chịu sự quản lý của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual trong việc xử lý, lưu giữ và/hoặc sao lưu Thông Tin Cá Nhân. Những trung tâm dữ liệu hoặc máy chủ chứa cơ sở dữ liệu đó sẽ hoặc có thể được đặt tại Singapore, hoặc một quốc gia khác thuộc Châu Á, Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, Châu Âu hoặc Châu Mỹ La Tinh hoặc các quốc gia/vùng lãnh thổ khác mà Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual xác định tùy từng thời điểm;
 9. Các đơn vị cung cấp dịch vụ điều tra rủi ro cho mục đích điều tra về Khách Hàng hoặc sàng lọc để phòng chống rửa tiền;
 10. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức thương mại hoặc từ thiện khác mà Công Ty duy trì việc giới thiệu khách hàng hoặc các thỏa thuận khác cho mục đích truyền thông tiếp thị;
 11. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ tiếp thị và các bên trung gian bảo hiểm cho mục đích truyền thông tiếp thị;
 12. Bất kỳ bên nào thực tế hoặc dự kiến mua lại hoạt động kinh doanh của Công Ty hoặc, trong trường hợp sáp nhập, chuyển nhượng hoặc chào bán cổ phần ra công chúng khác, bên mua hoặc bên đăng ký mua các cổ phần của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual;
 13. Tổ chức tham gia vào việc duy trì, xem xét và phát triển các hệ thống, quy trình và cơ sở hạ tầng của Công Ty bao gồm thử nghiệm và nâng cấp các hệ thống máy vi tính của Công Ty;
 14. Người đại diện được ủy quyền hợp pháp của bạn, bao gồm luật sư của bạn;
 15. Bất kỳ ai mà bạn đã cho phép;
 16. Các đơn vị cung cấp dịch vụ khác mà Công Ty ủy quyền để cung cấp các dịch vụ cho bạn cho các Mục Đích nói trên mà theo đó các Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng; và
 17. Khi chúng tôi tin là cần thiết và phù hợp, để tuân thủ quy trình pháp lý, để trả lời các yêu cầu của công chúng và các cơ quan trực thuộc Chính phủ bao gồm các cơ quan công chúng và cơ quan trực thuộc Chính phủ ở ngoài Việt Nam, để củng cố các điều khoản và điều kiện của Công Ty, để bảo vệ cho các hoạt động của Công Ty, để bảo vệ cho các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của Công Ty và/hoặc cho bạn hoặc những người khác, để phát hiện và phòng tránh các hành vi trục lợi, và để cho phép Công Ty theo đuổi các biện pháp khác phục hậu quả hoặc để giới hạn các hậu quả mà Công Ty có thể phải gánh chịu.

 

D. XỬ LÝ DỮ LIỆU BÊN NGOÀI VIỆT NAM

Công Ty có thể chia sẻ những Thông Tin Cá Nhân với một hoặc vài công ty thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual, các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc với các bên thứ ba cho những Mục Đích được quy định tại Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này.

Một số trong những công ty thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual, các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có thể đặt tại các quốc gia khác mà có thể không chịu sự điều chỉnh của Pháp Luật Việt Nam. Bằng việc chia sẻ những Thông Tin Cá Nhân với Công Ty, bạn đã đồng ý cho việc thu thập, sử dụng, xử lý và truyền tải những Thông Tin Cá Nhân đó theo các quy định của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này đến Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ (là nơi mà công ty mẹ của Công Ty đặt trụ sở) hoặc các quốc gia khác.

Công Ty sẽ thực hiện tất cả những bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng những Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ được xử lý một cách an toàn theo theo các quy định của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này. Tuy nhiên, bạn vui lòng lưu ý rằng khi các Thông Tin Cá Nhân của mình được tiết lộ hoặc được tiếp cận bởi những bên không ở Việt Nam như được đề cập phía trên, những Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể không phải được bảo vệ như được yêu cầu bởi Pháp Luật Việt Nam.

 

E. TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Căn cứ theo các quy định của Pháp Luật Việt Nam, tất cả các chủ hợp đồng bảo hiểm đều có quyền tiếp cận, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của họ mà Công Ty đang lưu giữ bằng cách liên hệ với Công Ty tại địa chỉ: Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty, Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN THU THẬP VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

Các Thông Tin Cá Nhân mà bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của Công Ty, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. Công Ty duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của Pháp Luật Việt Nam nhằm bảo vệ các Thông Tin Cá Nhân của bạn. Công Ty sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

 

CÁC TRANG WEB KHÔNG THUỘC CÔNG TY

Công Ty không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web của Công Ty. Xin được lưu ý rằng khi bạn bấm chuột vào các trang web ngoài trang web www.libertyinsurance.com.vn, bạn đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của Công Ty. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

 

THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Internet thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ https://www.libertyinsurance.com.vn/. Bạn có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.