Quyền lợi bảo hiểm tiêu biểu

1

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

2

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
CAPTCHA

Quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Đa dạng gói bảo hiểm, nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho tất cả nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Phạm Vi Bảo Hiểm Chung:

 1. Thanh toán số tiền mà NĐBH có trách nhiệm pháp lý bồi thường cho:
  • Thương tật thân thể/tổn thương cá nhân, và
  • Thiệt hại tài sản của bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh (trách nhiệm công cộng), hoặc Lỗi/khuyết tật của sản phẩm (trách nhiệm sản phẩm) của NĐBH
 2. Các chi phí pháp lý (kiện tụng) liên quan đến các khiếu nại phải bồi thường

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng:

 • Công Ty Bảo Hiểm sẽ thanh toán cho Người Được Bảo Hiểm hay thay mặt Người Được Bảo Hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với Tổn Thương Cá Nhân hoặc Thiệt Hại Tài Sản phát sinh trong Thời Hạn Bảo Hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt Động Kinh Doanh của Người Được Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm:

 • Công Ty Bảo Hiểm sẽ thanh toán cho Người Được Bảo Hiểm hay thay mặt Người Được Bảo Hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với Tổn Thương Cá Nhân hoặc Thiệt Hại Tài Sản phát sinh trong Thời Hạn Bảo Hiểm gây ra bởi Sản phẩm được Bảo hiểm

Các Loại Trừ Phổ Biến Của Hợp Đồng Bảo Hiểm Trách Nhiệm

 1. Trách nhiệm theo thỏa thuận/hợp đồng
 2. Tài sản thuộc quyền quản lý trông coi của NĐBH
 3. Trách nhiệm liên quan đến thương tật ốm đau của nhân viên
 4. Trách nhiệm nghề nghiệp
 5. Trách nhiệm liên quan đến các xe cơ giới được cấp phép, máy bay, tàu bè mà NĐBH sở hữu, sử dụng hay làm việc trên đó)
 6. Thiệt hại của chính tài sản do hậu quả NĐBH thực hiện công việc trên đó
 7. Phỉ báng và vu khống
 8. Ô nhiễm
 9. Các loại hình kinh doanh và sản phẩm đặc biệt