Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Phạm vi bảo hiểm rộng nhất

2

Hệ thống Garages do LIV chỉ định rộng khắp toàn quốc

3

Cam kết sử dụng phụ tùng chất lượng 100%

4

Trợ giúp giao thông 24/7

Liên hệ với chúng tôi

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
CAPTCHA

Gói sản phẩm

Trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba

Mức TNDS đối với bên thứ ba về Người: 150.000.000 VNĐ/Người 

Mức TNDS đối với bên thứ ba về tài sản: 100.000.000 VNĐ/Vụ 

Tổng hạn mức trách nhiệm: Không giới hạn

TruckCare

Mức miễn thường: lựa chọn từ 500.000 VNĐ

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ 

Bảo hiểm mất cắp toàn bộ 

Bảo hiểm tổn thất bộ phận 

Hỗ trợ cứu hộ cho mọi rủi ro 

Bảo hiểm thủy kích 

Garage tùy chọn 

Bảo hiểm không khấu hao thay thế mới

TruckCare & Compulsory TPL

Mức miễn thường: lựa chọn từ 500.000 VNĐ

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ 

Bảo hiểm mất cắp toàn bộ 

Bảo hiểm tổn thất bộ phận 

Hỗ trợ cứu hộ cho mọi rủi ro 

Bảo hiểm thủy kích 

Garage tùy chọn 

Bảo hiểm không khấu hao thay thế mới 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba