Chính sách và thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách và thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi, Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty (“Bảo Hiểm Liberty”), được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cam kết về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Đây là chính sách của chúng tôi đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập từ hoặc liên quan đến ứng viên xin việc. Xin lưu ý, bằng cách nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến, bạn sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của mình trực tiếp cho Bảo Hiểm Liberty và Tập đoàn Liberty Mutual.

 

     1. Định nghĩa

“Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

“Thông tin giúp xác định một con người cụ thể” là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

 

     2. Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập từ bạn

Loại Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi có thể xử lý phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn. Chúng tôi sẽ thu thập các Dữ Liệu Cá Nhân sau từ bạn để thực hiện các mục đích được quy định trong Điều 5 của chính sách này:

Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản như:

 • Thông tin cá nhân: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, chi tiết quá trình làm việc;
 • Thông tin định danh: số chứng minh nhân dân, căn cước công dân và/hoặc số định danh cá nhân, số hộ chiếu, giấy phép lái xe, biển số xe, mã số thuế cá nhân, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, hình ảnh/ảnh chụp;
 • Thông tin liên lạc: địa chỉ gửi thư, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thư điện tử; và
 • Thông tin gia đình: tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình, người phụ thuộc.

Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm như:

 • Thông tin Tài chính & Giao dịch: tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, dữ liệu về tín dụng và tình hình tài chính, hồ sơ thanh toán/giao dịch;
 • Thông tin số: thông tin được thu thập tự động khi bạn sử dụng các trang thông tin điện tử (trang web) và/hoặc ứng dụng di động của chúng tôi như thông tin IP, cookie, thông tin đăng nhập;
 • Thông tin về tình trạng sức khỏe trong các báo cáo khám sức khỏe, thông tin trong các báo cáo lý lịch tư pháp do bạn cung cấp (nếu có);
 • Thông tin về thu nhập của bạn (nếu có); và
 • Thông tin về dân tộc, tôn giáo và sự tham gia vào hoạt động chính trị của bạn (nếu có).

 

     3. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

 

     4. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chia sẻ với ai

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập từ bạn hoặc về bạn cho bên thứ ba, dù ở Việt Nam hay nơi khác, nhằm đạt được các mục đích được nêu trong chính sách này. Các bên thứ ba đó bao gồm:

 • các đơn vị liên quan trong Tập đoàn Liberty Mutual;
 • các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu và đại lý của chúng tôi, bao gồm những tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu, xử lý dữ liệu, máy tính hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi;
 • các bên thứ ba đã giới thiệu bạn cho chúng tôi hoặc các bên mà bạn nộp hồ sơ ứng tuyển của mình, bao gồm các công ty tuyển dụng, công ty giới thiệu, tổ chức/ cá nhân giới thiệu việc làm, cổng thông tin việc làm trực tuyến hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tương tự;
 • các cơ quan nhà nước, các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan công quyền với mục đích tuân thủ các yêu cầu, chính sách và chỉ đạo của họ hoặc để tìm kiếm thông tin về bạn.

Ngoài ra, từ dữ liệu bạn cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thêm dữ liệu liên quan đến bạn từ bên thứ ba (bao gồm người tham chiếu) có liên quan đến việc việc làm tiềm năng của bạn với chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho những bên thứ ba đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép với bất kỳ mục đích nào.

 

     5. Mục đích của việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • đánh giá và xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn;
 • liên hệ với bạn về hồ sơ ứng tuyển của bạn;
 • xác minh tất cả các tài liệu tham khảo được cung cấp và tiến hành kiểm tra sàng lọc và kiểm tra lý lịch;
 • đánh giá bạn cho các cơ hội việc làm khác với chúng tôi hoặc các công ty mẹ và công ty liên kết của chúng tôi cả trong nước và quốc tế ("Tập đoàn Liberty Mutual");
 • tuân thủ các chính sách, thủ tục và chỉ đạo nội bộ của chúng tôi;
 • rà soát và cải thiện các chính sách và quy trình tuyển dụng của chúng tôi;
 • nghiên cứu, lập kế hoạch, phân tích thống kê và phát triển chính sách liên quan đến quản lý nhân sự;
 • chuẩn bị và sắp xếp việc di chuyển của bạn đến Việt Nam để chuẩn bị cho quá trình làm việc với chúng tôi (nếu có), bao gồm việc sắp xếp đi lại và chỗ ở và nộp hồ sơ xin giấy phép lao động hoặc giấy phép làm việc;
 • bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoặc phát sinh từ những nội dung trên.

 

     6. Lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong một khoảng thời gian hợp lý phù hợp với pháp luật và mục đích kinh doanh của mình. Dữ Liệu Cá Nhân thu được từ các ứng viên không thành công thường sẽ được hủy bỏ trong vòng một (1) năm sau khi bị từ chối.

 

     7. Kiểm Tra Tham Chiếu

Chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra lý lịch về bạn trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba kiểm tra thay mặt cho chúng tôi. Việc kiểm tra tham chiếu chỉ liên quan đến thông tin về lịch sử làm việc trước đây của bạn hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bạn đồng ý rằng khi cung cấp thông tin người tham chiếu của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với hoạt động kiểm tra lý lịch đã đề cập ở trên. Bạn đảm bảo rằng bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết từ người tham chiếu của mình để cung cấp thông tin của họ trong hồ sơ ứng tuyển của bạn.

 

     8. Quyền và nghĩa vụ của Bạn

Theo quy định của pháp luật, bạn có các quyền sau đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình:

 • Được biết;
 • Đồng ý;
 • Truy cập Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Rút lại sự đồng ý;
 • Xóa bỏ Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Hạn chế xử lý dữ liệu;
 • Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Phản đối xử lý dữ liệu;
 • Chỉnh sửa/cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi phải xóa hoặc thực hiện các hành động khác đối với thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không thể tiếp tục việc tuyển dụng của chúng tôi hoặc không thể tiếp tục mối quan hệ lao động với bạn. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền (và không phải nghĩa vụ) ngừng (các) quá trình đó.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu, câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình hoặc bất kỳ khía cạnh nào của chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: recruitment@LibertyInsurance.com.vn.

Nếu yêu cầu của bạn phát sinh chi phí cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu phí hợp lý từ bạn.

 

     9. Rủi ro và biện pháp bảo mật

Bạn đồng ý rằng bất chấp việc áp dụng các biện pháp bảo mật và quản lý nghiêm ngặt từ phía chúng tôi và/hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, rủi ro về các cuộc tấn công mạng hoặc vi phạm dữ liệu không thể được loại bỏ hoàn toàn.

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng, bạn hiểu rằng có khả năng xảy ra rủi ro từ việc sử dụng trái phép Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, và điều này có thể dẫn đến rủi ro bị gian lận hoặc hành động bất hợp pháp khác từ các bên không được ủy quyền.

“Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân” là tổ chức hoặc cá nhân xử lý dữ liệu thay mặt cho chúng tôi thông qua một thỏa thuận với chúng tôi.

 

     10. Đồng ý cung cấp và cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả trong chính sách này. Chính sách này có thể được cập nhật, sửa đổi và điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu pháp luật và chỉ có giá trị khi có sự đồng ý của bạn.