Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Hợp đồng bảo hiểm
Hiệu lực bảo hiểm
Mất cắp bộ phận
Mất cắp toàn bộ
Mức miễn thường
Tình trạng nguy kịch
Tổn thất bộ phận
Tổn thất toàn bộ