​​​
Liberty_internalbanner_claim_carinsurance.jpg


​​Hướng dẫn bồi thường

Liberty CancerCash

 ​​​

A - QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

Khi yêu cầu bồi thường, Người được Bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được Bảo hiểm phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày đầu tiên điều trị của sự kiện được bảo hiểm mà yêu cầu bồi thường được đưa ra, trừ khi được chấp nhận khác bởi Công ty. Trừ khi có lý do chính đáng, nếu Người được Bảo hiểm không thực hiện thông báo về sự kiện bảo hiểm trong thời gian qui định, Công Ty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường:

  • Thông báo tổn thất sau 91 ngày  đến 180 ngày: 10%
  • Thông báo tổn thất sau 181 ngày  đến 270 ngày: 20%
  • Thông báo tổn thất sau 271 ngày  đến 365 ngày: 30%
B - HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
C - LIÊN HỆ​
​​​

TẢI MẪU ĐƠN BỒI THƯỜNG

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch.​​ Tải​​ về