Quy Trình Bồi Thường Liberty HomeCare | Liberty VN
Liberty_internalbanner_claim_truckinsurance.jpg


 

​​​​Quy trình bồi thường 
Liberty HomeCare

 ​
KHÁCH HÀNG
 
  1. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường, nếu có thể.
  2. Gọi ngay Hotline 24/7 của Liberty *1122 hoặc 1800-599-998 để thông báo sự cố​.
  3. ​​Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty.
 
BẢO HIỂM LIBERTY
 
  1. Thông báo kết quả giải quyết bồi thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ liên quan đến tổn thất hay báo cáo cuối cùng của Giám định viên độc lập.
  2. Thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi khách hàng xác nhận đồng ý với quyết định bồi thường của Bảo hiểm Liberty.
​​

TẢI MẪU ĐƠN BỒI THƯỜNG

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Tải về

​​