Liberty_internalbanner_claim_other.jpg


 


 

Quy trình bồi thường 
Bảo hiểm Doanh nghiệp

 ​​
 

Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v...) để được hỗ trợ.
Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.      

Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty hotline.png và làm theo hướng dẫn.

Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.  ​​