PERSONAL INSURANCE TPL Insurance
Liberty_internalbanner_personal_carinsurance.jpg

Bảo hiểm Bắt buộc

TNDS Xe máy

 

Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm:

LIBERTY thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm:

LIBERTY sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

  • Về người: tối đa 100.000.000 VND/người/vụ tai nạn. Cụ thể:

Quyền lợi bảo hiểm

Mức bồi thường tối đa

Chết do tai nạn

Trả 100.000.000 VND/người/vụ

Thương tật do tai nạn

Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người"

 

 

  • Về tài sản: tối đa 50.000.000 VND/vụ tai nạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

# 

Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tải về​​