​​Financial Reports

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

Báo cáo tài chính 2020.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

Báo cáo tài chính 2019.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018​​

Báo cáo tài chính 2018.pdf​​

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017

Báo cáo tài chính 2017.pdf​​

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

Báo cáo tài chính 2016.pdf​​

O CÁO TÀI CHÍNH 2015

Báo cáo tài chính 2015.pdf

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014

 Báo cáo tài chính 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013

 Báo cáo tài chính 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012

 Báo cáo tài chính 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011

 Báo cáo tài chính 2011