10 APR, 2019

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ BẢO HIỂM

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty xin thông báo, ​một số ấn chỉ cho sản phẩm bảo hiểm TNDS Bắt buộc của chủ xe cơ giới không còn giá trị sử dụng.

​Xem chi tiết thông cáo tại: Văn bản thông báo mất ấn chỉ