Sign In
Bài viết chưa được ban hành

Title

Kết quả nghiên cứu thị trường từ Cimigo - tháng 6/2012

Avatar

Short Content

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về các công ty bảo hiểm Ô tô.

Content

Cimigo - Market Research 1.jpg

Cimigo - Market Research 2.jpg

Cimigo - Market Research 3.jpg

Cimigo - Market Research 4.jpg

Cimigo - Market Research 5.jpg

​​Cimigo - Market Research 6.jpg

Cimigo - Market Research 7.jpg

Cimigo - Market Research 8.jpg

Tải báo cáo trực tiếp tại đây.

Category

Liberty News

Published Date

30/06/2012
Created at 2/4/2015 3:04 PM by Dinh, Giang Thanh
Last modified at 2/13/2015 10:06 AM by Pham, Khanh